Muốn tm nhanh gi của kỹ thuật cần lm, xin Qu khch click chọn vo từng Khoa của kỹ thuật đ :

SIU M  -  XQUANG  -  MSCT  -  MRI  - XT NGHIỆM  -  DSA  -  NỘI SOI  -  KHM CHUYN KHOA  -  ...

 

M
THU PH

NỘI DUNG THU

ĐƠN GI

GHI
CH

KHOA SIU M

SA0014

Đng tiền thu Disk CD

30.000

 

SA0044

Siu m bụng 3 chiều (yu cầu)

100.000

 

SA0045

Siu m 4 chiều (disk CD)

200.000

 

SA0046

Siu m TVS mu

150.000

 

SA0001

Siu m tổng qut

50.000

 

SA0002

Siu m thai

50.000

 

SA0003

Siu m T.Gip

50.000

 

SA0004

Siu m T.v

50.000

 

SA0005

Siu m no

50.000

 

SA0010

Siu m mắt

50.000

 

SA0011

Siu m vng cổ

50.000

 

SA0012

Siu m tuyến mang tai

50.000

 

SA0016

Siu m phần mềm

50.000

 

SA0013

Dịch kết quả sang tiếng anh

50.000

 

SA0015

Cng Pontion

50.000

 

SA0017

Siu m Doppler mạch mu

150.000

 

SA0018

Siu m định lượng xơ gan ( Fibro scan)

200.000

 

SA0032

Cng sinh thiết

100.000

 

SA0006

Siu m doppler mu

100.000

 

SA0008

Siu m thai mu

100.000

 

SA0009

Siu m mu c KQ tiếng anh

100.000

 

SA0019

Siu m tổng qut mu ( BS Hải )

80.000

 

SA0020

Siu m T.gip mu

100.000

 

SA0021

Siu m T.v mu

150.000

 

SA0022

Siu m no mu

100.000

 

SA0023

Siu m mắt mu

100.000

 

SA0024

Siu m vng cổ mu

100.000

 

SA0025

Siu m tuyến mang tai mu

100.000

 

SA0026

Siu m phần mềm mu

100.000

 

SA0034

Siu m ( TRUS )

200.000

 

SA0035

Siu m bụng tổng qut mu

80.000

 

SA0048

Siu m 2 mắt

100.000

 

SA0007

Siu m tim mu

150.000

 

SA0033

Siu m Tim Thực Quản + CD

400.000

 

SA0043

Bản sao kết quả siu m

20.000

 

SA0048

Siu m đàn h̀i (Elastography)

250.000

 

SA0067

SA đo đ̣ dày ĐM cảnh (cIMT)

100.000

 

KHOA CT

CT0001

CT Sọ No Khng CE

500000

 

CT0002

CT Xương Thi Dương

1000000

 

CT0003

CT Ngực, Phổi Khng CE

500000

 

CT0004

CT Bụng Khng CE

500000

 

CT0005

CT Vng Chậu Khng CE

500000

 

CT0006

CT Răng 1 Hm

500000

 

CT0011

CT Bụng C CE

1000000

 

CT0007

CT ORL Khng CE

500000

 

CT0008

CT Sọ No C CE

1000000

 

CT0009

CT Tuyến V

1000000

 

CT0010

CT Ngực, Phổi C CE

1000000

 

CT0012

CT Vng Chậu C CE

1000000

 

CT0013

Dịch KQ CT Sang Tiếng Anh

50000

 

CT0014

CT ORL C CE

1000000

 

CT0015

Đng Thm Tiền Cản Quang

500000

 

CT0018

CT Vng Tim ( ĐMV Vi Ho )

500000

 

CT0150

CT A ( CT Mạch Mu )

2000000

 

CT0151

CT Động Mạch C CE

1200000

 

CT0152

CT Nội Soi Ảo ( Phổi, Đại Trng )

1200000

 

CT0153

CT + Biopsy

2000000

 

CT0154

CT Ton Thn

2000000

 

CT0155

CT Ton Thn C CE

2500000

 

CT0156

CT Mạch Vnh C CE

2000000

 

CT0157

CT Sọ No + TMH ( Khng CE )

700000

 

CT0158

CT 3D C CE

1200000

 

CT0159

Chụp CT 3D Khng CE

700000

 

CT0160

Chụp CT 3D Cột Sống ( 1 Đoạn )

1000000

 

CT0016

CT Vng Đặc Biệt.............................. Khng CE

500000

 

CT0017

CT Vng Đặc Biệt...............................C CE

1000000

 

KHOA MRI

MR0002

MRI khớp c CE (MRI Arthrography)

2300000

 

MR0003

MRI khng Cản từ (GE 1,5T)

2000000

 

MR0004

MRI c Cản từ (GE 1,5T)

2600000

 

MR0005

MRI lần 2

1500000

 

MR0006

Đng Thm Tiền Cản Quang           600000  

MR0007

MRI Ton thn

7000000

 

KHOA XT NGHIỆM

XN0301

Hồng cầu lưới (Reticulocyte)

40.000

 

XN0302

Đếm tiểu cầu (Plt)

20.000

 

XN0104

Keton / Urine

15.000

 

XN0400

NH3

30.000

 

XN0303

Haptoglobin

40.000

 

XN0107

K / urine

10.000

 

XN0108

Lactic Ac (Lactate)

30.000

 

XN0109

LKM 1

150.000

 

XN0600

TS TC (Bleeding time Coagulated time)

10.000

 

XN0111

Nhm mu ABO (GS+Rh)

50.000

 

XN0112

Acetaminophen

100.000

 

XN0103

Glucose

15.000

 

XN0114

Keton

15.000

 

XN0207

Lipid ton phần

30.000

 

XN0208

Cholesterol

20.000

 

XN0117

LDL cholest

20.000

 

XN0118

HDL cholest

20.000

 

XN0119

VLDL cholest

20.000

 

XN0120

Triglycerid

20.000

 

XN0201

Bilirubin ton phần

20.000

 

XN0210

SGOT

15.000

 

XN0211

SGPT

15.000

 

XN0121

GGT

20.000

 

XN0204

Protid ton phần

15.000

 

XN0205

Albumin

15.000

 

XN0206

Globumin

15.000

 

XN0122

Phosphatase Alkaline

15.000

 

XN0123

Điện di protein

60.000

 

XN0212

Test Gros

15.000

 

XN0213

Mac lagan

15.000

 

XN0209

Amylase / mu

20.000

 

XN0102

Creatinine

15.000

 

XN0101

Urea

15.000

 

XN0214

Uric acid

20.000

 

XN0215

Natri

15.000

 

XN0124

CPK

60.000

 

XN0125

CPK MB

60.000

 

XN0126

LDH / Fluide

20.000

 

XN0127

LDH P

20.000

 

XN0128

Huyết thanh chẩn đon widal

30.000

 

XN0129

VDRL (BW)

20.000

 

XN0130

ASO (ASLO)

40.000

 

XN0131

Waaler rose

30.000

 

XN0132

RF

40.000

 

XN0133

CRP

40.000

 

XN0134

Acid phosphatase

30.000

 

XN0701

Tổng phn tch nước tiểu (đường,đạm,cặn)

40.000

 

XN0702

Amylase / nước tiểu

20.000

 

XN0703

Uree / nước tiểu

15.000

 

XN0704

Creatinine clearance

50.000

 

XN0705

Urea clearance

50.000

 

XN0801

KSTĐR / Stool Exam (COP)

20.000

 

XN0802

Mu ẩn / phn (Occult Blood)

30.000

 

XN0900

Đm (soi trực tiếp tm BK)

20.000

 

XN1000

HCG/NT (elisa) định tnh

20.000

 

XN1301

TSH

60.000

 

XN1302

T3

60.000

 

XN1401

AFP

80.000

 

XN1601

HbsAG

60.000

 

XN1602

Anti HBs

70.000

 

XN1603

Anti HBc Total

100.000

 

XN1700

HTCĐ vim gan siu vi C AntiHCV

100.000

 

XN1800

Estriol total (E3)

80.000

 

XN2000

IDR

15.000

 

XN1303

T4

60.000

 

XN1304

T UPTAKE

35.000

 

XN1402

PSA

120.000

 

XN1403

CEA

120.000

 

XN2100

VS (ESR)

20.000

 

XN2300

Tinh trung đồ (SPERMOGRAMME)

80.000

 

XN2400

Phn tch sạn (STONE ANALYSIS)

50.000

 

XN2600

ANA TEST (ELISA)

70.000

 

XN2700

Dengue NS1 Ag Strip

150.000

 

XN2900

Beta HCG trong mu

100.000

 

XN0202

Acetyl cholinesterase (NĐ thuốc trừ su)

50.000

 

XN0203

ALA/Urine (ch/nước tiểu)

100.000

 

XN0216

Kali

15.000

 

XN0217

Canxi

15.000

 

XN0218

Clo

15.000

 

XN2201

Cardiolipin IgG

70.000

 

XN2202

Cardiolipin IgM

70.000

 

XN2203

Ethanol Gen.2 (chẩn đon ngộ độc rượu)

100.000

 

XN2204

HCO3 dự trữ kiềm RA

20.000

 

XN2205

PH / mu

10.000

 

XN2206

tCO2

20.000

 

XN2207

O2 sat

10.000

 

XN1200

Chức năng gan

105.000

 

XN1100

Bilan Lipide

130.000

 

XN0706

Cặn ADDIS (Addis count)

20.000

 

XN2208

Kh trong mu chung

100.000

 

XN0304

NGFL chung

40.000

 

XN1604

HbeAG

70.000

 

XN1605

Anti Hbe

70.000

 

XN0707

Ion đồ nước tiểu (K, Na, Ca, Cl)

60.000

 

XN0708

Ion K nước tiểu

15.000

 

XN0709

Ion Ca nước tiểu

15.000

 

XN0710

Ion Cl nước tiểu

15.000

 

XN3000

HTCĐ lao (Mycrobacterium Tuberculosis)

50.000

 

XN3200

HTCĐ k sinh trng sốt rt

20.000

 

XN0136

BUN

15.000

 

XN1404

PAP (Prostatic acid phosphatase

70.000

 

XN1501

ANTI HAV total

100.000

 

XN1502

ANTI HAV IgM

100.000

 

XN3300

HbA1C (Hemoglobin A1 C)

90.000

 

XN3400

FSH

80.000

 

XN3500

LH

80.000

 

XN3600

PROLACTINE

80.000

 

XN3700

ESTRADIOL (E2)

80.000

 

XN0219

Magnesium (Manh) Mg

15.000

 

XN0220

Phosphorus (PO4)

15.000

 

XN1305

T3 Free (T3 tự do)

60.000

 

XN1306

T4 Free (T4 tự do)

60.000

 

XN1606

Anti HBc IgM

100.000

 

XN0711

Protein / nước tiểu 24 giờ

20.000

 

XN3800

IgG

50.000

 

XN3900

IgM

50.000

 

XN4000

IgA

50.000

 

XN4100

C3

50.000

 

XN4200

C4

50.000

 

XN4300

Lipoprotein

100.000

 

XN3101

HTCĐ CMV IgG (Cytomegalovirus)

70.000

 

XN3102

HTCĐ CMV IgM (Cytomegalovirus)

70.000

 

XN4500

LE (Cellules de Hargraves)

20.000

 

XN4900

Prothrombin time

20.000

 

XN0712

Acid uric / nước tiểu

20.000

 

XN0221

Ion đồ chung (Na, K, Ca, Cl)

60.000

 

XN5000

Peripharal Blood Smear (phết mu ngoại bin)

30.000

 

XN5100

Homocysteine Total

120.000

 

XN5200

TQ (Temps de Quick)

20.000

 

XN5300

TCK

20.000

 

XN5400

CNĐM ton bộ (COAGULATION PROFILE)

90.000

 

XN5500

Fibrinogen

20.000

 

XN5600

FERRITIN

80.000

 

XN5700

Sắt huyết thanh (IRON)

20.000

 

XN5800

HCG/ nước tiểu định lượng

90.000

 

XN1405

Anti Thyroglobulin

120.000

 

XN1406

CA 125 (Buồng trứng)

120.000

 

XN1407

CA 15-3 (Tuyến v)

120.000

 

XN1408

Beta 2 microGlobulin

90.000

 

XN0138

Oral Glucose tolerance test

100.000

 

XN0713

MICROALBUMINE / Nước tiểu 24 giờ

30.000

 

XN5900

TESTOSTERONE EIA

80.000

 

XN6000

Mumps (IgG) Quai bị

80.000

 

XN6100

HIV/ Anti HIV

90.000

 

XN6200

IGE

100.000

 

XN0714

AMPHETAMINE Test

60.000

 

XN0715

COCAIN Test

50.000

 

XN0716

MAJIJUANA Test

60.000

 

XN0717

METHAMPHETAMINE Test

60.000

 

XN0718

Cấy nước tiểu + KSĐ

60.000

 

XN0803

Cấy phn + KSĐ / (Stool Culture)

60.000

 

XN6300

Mumps (IgM) Quai bị

80.000

 

XN0139

TPHA

50.000

 

XN6500

Brucella IgG

50.000

 

XN6700

MNI

50.000

 

XN6800

Aldosterone

150.000

 

XN0140

Cortisol / mu

80.000

 

XN0106

Transferine / mu

50.000

 

XN0142

Insulin / mu

80.000

 

XN0719

17 OH corticosteroid / nước tiểu 24h

300.000

 

XN6900

Cấy đm + KSĐ (VT thường)

60.000

 

XN0721

Catecholamine / nước tiểu 24h

300.000

 

XN0720

17 ketosteroid / nước tiểu 24h

300.000

 

XN7000

Cấy Đm + KSĐ (Tm BK)

175.000

 

XN7200

Cấy mu, mủ, dịch + KSĐ

60.000

 

XN7400

Progesterone

80.000

 

XN0722

Tm BK/NT

20.000

 

XN7500

HP Test (IGG)

60.000

 

XN7600

HP Test (IGM)

60.000

 

XN7700

PCR (Sputum, Urine, Fluide)

150.000

 

XN7800

R.P.R

20.000

 

XN7900

h.G.H

100.000

 

XN2501

EPTEIN BARR VIRUS (IgG) EBV

70.000

 

XN2502

EPTEIN BARR VIRUS (IgM) EBV

70.000

 

XN0723

Hroine / Morphine (nước tiểu)

60.000

 

XN0724

Hroine / Morphine (mu)

120.000

 

XN8500

Aspergillus

110.000

 

XN8400

Candida IgG

110.000

 

XN8300

Sero Amibe

70.000

 

XN8000

Hb Electrophoresis

140.000

 

XN8100

PY test ( tm HP trong dạ dy)

500.000

 

XN8900

SCC

120.000

 

XN9000

Toxo IgM

100.000

 

XN9100

Rubella IgM

100.000

 

XN9200

Toxo IgG

100.000

 

XN9300

AND, HBV ( PCR HBV)

200.000

 

XN9400

Troponime T

100.000

 

XN9500

RUBELLA IgG

100.000

 

XN9600

ASPERGILLUS IgM

110.000

 

XN9700

CANDIDA IgM

110.000

 

XN9801

PCR HCV ( RNA HCV)

400.000

 

XN1410

CA 19 9

120.000

 

XN0143

Điện di đạm / nước tiểu

60.000

 

XN0144

Folate (acid folic)

100.000

 

XN0145

Vitamin B12

100.000

 

XN2503

Digoxin

100.000

 

XN2504

HCV serotyping

800.000

 

XN2505

HCV b. RNA

900.000

 

XN2506

HBV b. DNA

900.000

 

XN1607

C peptid

80.000

 

XN1608

Calcitonin (Thyrocalcitonin)

100.000

 

XN2507

D. Dimer

120.000

 

XN2508

F . D . P Fibrin

50.000

 

XN2509

LEGIONELLA Pneumophila IgG

70.000

 

XN2510

Sero Filariasis (giun chỉ)

70.000

 

XN2511

LEGIONELLA Pneumophila IgM

70.000

 

XN1609

Theophyline (FPIA , CLIA)

90.000

 

XN1611

Benzodiazepine (FPIA)

60.000

 

XN1612

Myoglobin (CLIA , MEIA)

90.000

 

XN1613

Ceruloplasmin

75.000

 

XN1614

Cyclosporine (AXSYM)

250.000

 

XN1615

Echinococcus IgG

70.000

 

XN6501

Brucella IgM

50.000

 

XN6502

DHEA . SO4

80.000

 

XN1616

AntiHDV IgM

90.000

 

XN1617

AntiHDV IgG

90.000

 

XN1616

AntiHDV IgM

90.000

 

XN1409

Anti TPO (anti Microssomal)

120.000

 

XN9930

Cysticercose IgG (sn li heo)

70.000

 

XN9931

Gnathostoma (sn đầu gai)

70.000

 

XN9924

Strongyloides (Giun lươn)

70.000

 

XN9937

Nhuộm Gram (Gram Stain) hoặc gono

20.000

 

XN9948

Fasciola Hepatica (HTCĐ sn l gan)

70.000

 

XN9951

TOXOCARA (giun đũa ch)

70.000

 

XN0146

Pb / blood (ch/mu)

180.000

 

XN1618

HDVAg

90.000

 

XN1619

Anti HEV IgG

100.000

 

XN1620

Anti HEV IgM

100.000

 

XN0725

Pb / nước tiểu ( porphobilinogen)

100.000

 

XN1411

Thyroglobulin (Antigen)

100.000

 

XN0804

Helicobacter Pylori ( HP Agt) / Stool (EIA)

120.000

 

XN0147

GAD Test

150.000

 

XN0148

17 OH progesterone

100.000

 

XN8700

Bệnh l WSSV & MBV

300.000

 

XN0222

Osteocalcin (long xương)

90.000

 

XN0223

Beta Crosslaps

90.000

 

XN1308

PTH ( ParaThyroid Homone)

100.000

 

XN7300

HIV Ag (HIV P24)

80.000

 

XN1900

CYFRA 21 - 1 (cytokeratins 19)

120.000

 

XN0149

ACTH

100.000

 

XN0150

G 6 PD

100.000

 

XN0151

AMA M2

100.000

 

XN9802

Adrenalin ( Catecholamines) / mu

200.000

 

XN9803

Anti ds DNA

200.000

 

XN9804

ds.DNA

200.000

 

XN9805

NSE (Neuron specific Enolase)

90.000

 

XN9806

HPV PCR (Human Papiloma Virus)

200.000

 

XN9807

HPV Genotype (Human Papiloma Virus)

200.000

 

XN9808

Rotavirus

100.000

 

XN9809

Bệnh no m cầu . Streptococcus pneumoniae

200.000

 

XN9810

Paragonimus IgG (sn l phổi)

70.000

 

XN9811

Enterovirus ( IgM + IgG)

100.000

 

XN9812

Panel 1 VIET

600.000

 

XN9813

Gliadin IgG

80.000

 

XN9814

ICA ( Islet cell Autoantibody)

150.000

 

XN9815

ENA profile 6

600.000

 

XN9816

CA 72 4(Cancer antigen 72 4)

120.000

 

XN9817

Tacrolimus ( IMx)

500.000

 

XN9818

ANCA Screen (Anti Neutrophil Cytoplasmic)

100.000

 

XN9819

HSV 1,2 IgM (Herpes Simplex Virus)

70.000

 

XN9820

HSV 1,2 IgG (Herpes Simplex Virus)

70.000

 

XN4801

Phadiatop

100.000

 

XN4802

Fx5

100.000

 

XN4803

Fx2

100.000

 

XN4804

Fx10

100.000

 

XN4805

Hx2

100.000

 

XN4806

D1

100.000

 

XN4807

D2

100.000

 

XN4808

D3

100.000

 

XN4809

D201

100.000

 

XN4810

F24

100.000

 

XN4811

F23

100.000

 

XN4812

F27

100.000

 

XN4813

F45

100.000

 

XN4814

Rida panel 1

500.000

 

XN4815

Rida panel 2

500.000

 

XN4816

Rida panel 3

500.000

 

XN4817

Rida panel 4

500.000

 

XN6601

Mycoplasma IgM

70.000

 

XN6602

Mycoplasma IgG

70.000

 

XN4401

Syphilis (Elisa)

70.000

 

XN4301

Lipoprotein A (Lp)

50.000

 

XN4302

Lipoprotein B (Lp)

50.000

 

XN1621

HCV Genotype

1.800.000

 

XN1309

TSH Receptor (TRAb)

170.000

 

XN9826

CMV DNA LightCycler

700.000

 

XN1622

HBV Genotype

1.800.000

 

XN0141

Cortisol / Urine

80.000

 

XN0305

Anti Jo 1

100.000

 

XN0306

Anti RNP 70

100.000

 

XN0307

Anti RNP Sm

100.000

 

XN0308

Anti Scl 70

100.000

 

XN0309

Anti Sm

100.000

 

XN3010

Pro B . N . P

350.000

 

XN0311

Anti SS A

100.000

 

XN0312

Anti SS B

100.000

 

XN0313

Anti CCP (Cyclic Citrullinated Pepide Ab)

100.000

 

XN0314

Osmolality (đo độ thẩm thấu)

50.000

 

XN0315

FTA ABS

50.000

 

XN0316

Fungus Culture (cấy tm nấm)

250.000

 

XN0317

Fungus Exam ( soi tươi tm nấm)

20.000

 

XN0318

Trichinella spizalis IgG

70.000

 

XN0319

VMA / Urine 24h (HPLC)

300.000

 

XN0320

B . N. P (CENTAUR) tim mạch

350.000

 

XN0321

c PSA

90.000

 

XN9827

EBV DNA LightCycler

700.000

 

XN0805

Định lượng mu ẩn trong phn

50.000

 

XN1413

Oncosure DR 70

200.000

 

XN9821

Leptopira IgG

100.000

 

XN9822

ĐDMD (IgM, IgG, IgA, Kappa, Lambdalight chain)

800.000

 

XN9823

C1 (tm dị ứng penicillin G)

100.000

 

XN9824

C2 (tm dị ứng penicillin M)

100.000

 

XN0322

TIBC (Total iron binding capacity

75.000

 

XN0323

MDMA (Ecstacy : thuốc lắc)

60.000

 

XN0224

HER 2

1.000.000

 

XN0152

S 100

400.000

 

XN0153

SHBG (Human Sex Hormon Binding Globulin)

80.000

 

XN0231

Creatinin / Urine

15.000

 

XN0232

Fe / Urine

20.000

 

XN0233

Albumin / Urine

15.000

 

XN0234

P / Urine

15.000

 

XN0235

Amoniac / Urine

30.000

 

XN0236

Magnesium / Urine

15.000

 

XN0237

Na / Urine

15.000

 

XN0250

Protein / Urine Random

20.000

 

XN0251

Protein / CSF

20.000

 

XN0260

Phospholipids

50.000

 

XN0270

Protein Bence Jones

15.000

 

XN0275

Latex

20.000

 

XN0280

Plasmocyte

20.000

 

XN0310

Anti Centromer B

100.000

 

XN0510

Taenia (EIA)

70.000

 

XN0511

Amibe / Stool

60.000

 

XN0512

Schistosoma mansoni ( sn mng )

70.000

 

XN0513

Angio Strongylus Cantonensis IgG (giun lươn)

70.000

 

XN0514

Measles IgG (sởi)

70.000

 

XN0515

Measles IgM (sởi)

70.000

 

XN0516

Sero Malaria (P.f, P.v, P.m, P.o)

50.000

 

XN0520

IgG / CSF

40.000

 

XN0521

IgA / CSF

40.000

 

XN0522

IgM / CSF

40.000

 

XN0525

ALA / Urine 24h ( ch trong nước tiểu )

100.000

 

XN0530

Cortisol / Blood (Afternoon) (CLIA)

70.000

 

XN0532

Alpha 1 Antitrypsine

50.000

 

XN0533

Free PSA

120.000

 

XN0535

Anti Elastase

60.000

 

XN0536

Influenza A IgG

50.000

 

XN0537

T . palidum IgM (Elisa)

50.000

 

XN0538

T . palidum IgG (Elisa)

50.000

 

XN0539

Unconjugated Estriol (uE3)

80.000

 

XN0540

Renin (Angiotensin I )

150.000

 

XN0541

HIV Combi (anti HIV + HIV p24 )

100.000

 

XN0542

Melanine / Blood

150.000

 

XN0550

Parasist F

50.000

 

XN0551

Barbiturate

50.000

 

XN0552

Adeno Virus IgG

50.000

 

XN0553

Adeno Virus IgM

50.000

 

XN0560

INR

20.000

 

XN0565

ENA Plus (Screening)

200.000

 

XN0570

Stercbilin / Stool

20.000

 

XN0575

BK / Fluide

20.000

 

XN0580

FLUID ANALYSIS (sinh ha tế bo )

50.000

 

XN7101

Ca++

15.000

 

XN8201

hs CRP

50.000

 

XN6401

Chlamydia pneumoniae IgM

70.000

 

XN6402

Chlamydia pneumoniae IgG

70.000

 

XN6403

Chlamydia trachomatis IgG

70.000

 

XN6404

Chlamydia trachomatis IgM

70.000

 

XN0135

Troponin I

100.000

 

XN2801

Dengue Fever IgG

75.000

 

XN2802

Dengue Fever IgM

75.000

 

XN8601

Japanese Encephalitis - IgG (VNNB)

100.000

 

XN8602

Japanese Encephalitis - IgM (VNNB)

100.000

 

XN9952

Anti _ Histone

100.000

 

XN9953

ADH ( Anti Diuretic hormon)

200.000

 

XN1412

Pro GRP ( Pro Grastrin Releasing Peptide)

150.000

 

XN9825

Vitamin D3

200.000

 

XN2512

HBV DNA Taqman

250.000

 

XN2513

HCV RNA Taqman

450.000

 

XN2514

HCV Genotype Taqman

700.000

 

XN0238

Ascaris lumbricoides IgG

70.000

 

XN1623

HBV DNA Cobas Taqman

1.200.000

 

XN1624

HCV RNA Cobas Taqman

1.300.000

 

XN0239

Copper ( Cu )

60.000

 

XN0252

Prealbumin

30.000

 

XN0154

Procalcitonin (PCT)

250.000

 

XN0155

IGF 1

100.000

 

XN0113

Alpha 2 Macroglobulin

200.000

 

XN1625

FIBRO TEST - ACTI TEST

1.200.000

 

XN1626

HBV Genotype Taqman

700.000

 

XN0324

HTLV type I / II

100.000

 

XN1627

HBV Genotype Taqman + Khng LAM

700.000

 

XN0156

Prisca Test

250.000

 

XN1628

HBsAG (ARCHITECT)

300.000

 

XN9828

Gastrin

100.000

 

XN9829

TNF_alpha ( Tumor Necrosis Factor )

250.000

 

XN9830

AlaTOP Allergy Screen ( IgE specific )

100.000

 

XN9831

Androstenedione

150.000

 

XN9832

Varicella IgG

80.000

 

XN9833

Varicella IgM

80.000

 

XN9834

Interleukin 2

200.000

 

XN9835

Interleukin 6

200.000

 

XN9836

PLGF ( placental growth factor )

150.000

 

XN9837

Protein C

300.000

 

XN9838

Protein S

300.000

 

XN9839

Anti thrombin III

100.000

 

XN9840

Gama Interferon

200.000

 

XN9841

Factor V Leiden

100.000

 

XN9843

PFA : CADP

350.000

 

XN2515

HCV Ag (ARC)

350.000

 

XN9842

MRSA PCR test

250.000

 

XN9844

PFA : CEPI

350.000

 

XN9845

PFA : CEPI + CADP

650.000

 

XN9932

Clonorchis Sinensis IgM

70.000

 

XN9933

Clonorchis Sinensis IgG

70.000

 

XN9934

Ascaris Lumbricoides IgM

70.000

 

XN9935

Trichinella Spiralis IgM

70.000

 

XN9936

Hydatid IgM ( Echinococcus IgM )

70.000

 

XN9938

Angiostrongylus Cantonensis IgM

70.000

 

XN9939

Cysticercose IgM

70.000

 

XN9940

Paragonimus IgM

70.000

 

XN9941

Định danh k sinh trng

50.000

 

XN9942

Định lượng Melatonin nước bọt

200.000

 

XN9943

Định lượng Leptin / máu

150.000

 

XN9944

Định lượng total P1NP / máu

300.000